Index Racisme

Om de algemene houding van Vlamingen ten opzichte van migranten te bepalen maken we gebruik van verschillende vragen. Het zou immers niet erg correct zijn om iemand als racistisch of intolerant te bestempelen aan de hand van één antwoord.

De vragen die we gebruiken zijn
Vraag 64

Geef uw mening over de volgende stelling: "Moeten we gemeentelijk stemrecht toekennen aan migranten die vijf jaar in België verblijven".
 1. Helemaal eens
 2. Eens
 3. Noch eens noch oneens
 4. Oneens
 5. Helemaal oneens
 1. Geen mening

Vraag 76

Over migranten , we bedoelen Turken en Marokkanen, zijn er verschillende opvattingen. Sommige vinden dat ze dezelfde rechten moeten krijgen als de Belgen, anderen vinden dat zij minder rechten moeten krijgen.

Deze vraag werd door de respondenten beantwoord aan de hand van een cijfer op een waardenschaal waarbij 0 overeenkomt met de mening dat ze helemaal dezelfde rechten moeten krijgen en 10 gelijk is aan minder rechten.

Voor ons onderzoek zal het dus nodig zijn om deze schaal terug te brengen tot 5 antwoordmogelijkheden, zodat we achteraf de antwoorden op de verschillende vragen kunnen vergelijken en eventueel optellen.

0-1 → 1 volledig dezelfde rechten
2-3 → 2 bijna dezelfde rechten
4-6 → 3 neutraal
7-8 → 4 minder rechten
9-10 → 5 veel minder rechten

Tot slot gebruiken we vraag 108 die bestaat uit meerdere relevante onderverdelingen. We gebruiken hiervoor, net als in de enquête, dezelfde schaal als bij vraag 64.

De volgende vragen hebben betrekking op migranten, hieronder verstaan we vooral Turken en Marokkanen. Wilt u zeggen of u het al dan niet eens bent over volgende uitspraken?
 1. België had eigenlijk nooit gastarbeiders mogen binnenlaten.
 2. migranten zijn over het algemeen niet te vertrouwen
 3. moslimgezinnen zijn over het algemeen heel gastvrij
 4. gastarbeiders zijn een gevaar voor de tewerkstelling van de Belgen
 5. de gastarbeiders komen hier profiteren van de sociale zekerheid
 6. de migranten dragen bij tot de welvaart van ons land
 7. moslims zijn een bedreiging voor onze cultuur en gebruiken
 8. de aanwezigheid van verschillende culturen verrijkt onze samenleving
 9. als het aantal arbeidsplaatsen vermindert moet men de gastarbeiders naar hun eigen land terugsturen
 10. wij zouden de buitenlanders die zich in België willen vestigen hartelijk welkom moeten heten
 11. deelname van de migranten aan alle politieke activiteiten in België zou moeten verboden worden
 12. gastarbeiders moeten onder elkaar huwen
 13. als men de Turken en de Marokkanen beter leert kennen, dan blijken dat over het algemeen vriendelijke mensen.

Hierbij moeten alle vragen gekeerd worden behalve de vragen 3,6,8,10 en 13. De anderen moeten omgekeerd worden omdat 1 daar overeenstemt met intolerant en 5 met zeer tolerant, terwijl dit bij al de andere vragen net andersom is. We willen er dus voor zorgen dat een lage antwoordwaarde overeenkomt met een positieve houding tegenover migranten.

Om tot een algemeen beeld te komen zullen we van al deze vragen, die we onderling vergelijkbaar hebben gemaakt, een index maken door de waarden van de reeksen op te tellen. Een lage waarde duidt op een hoog tolerantieniveau en een hoge waarde op intolerantie.

Deze waarden zullen we dan nog een laatste keer hercoderen in vijf groepen, gaande van zeer tolerant tot zeer intolerant, zodat we deze houding kunnen relateren aan onze sociale categorieën.