Gegevens en methoden

Voor deze analyse maken we gebruik van het bestand ISPO95Vla, dat de resultaten bevat van een verkiezingsonderzoek uit 1995. Deze enquête werd uitgevoerd door het Interuniversitair Steunpunt Politieke-Opinieonderzoek en bevatte een eenvoudig aselecte steekproef van 5000 mensen uit alle Vlaamse kiesgerechtigden (de respondenten zijn dus minstens 18 jaar oud). Het feit dat er voor een eenvoudig aselecte steekproef werd gekozen is zeer belangrijk aangezien op deze manier elk lid van de populatie namelijk evenveel kans heeft om tot de steekproef te behoren (en de selectie dus volledig op toeval is gebaseerd). De gegevens werden verzameld door middel van een panelonderzoek. Hiermee wordt het type onderzoek bedoeld waarin gegevens gedurende een langere tijdsperiode gegevens worden verzameld over een groot aantal kenmerken, en dit op verschillende tijdstippen bij dezelfde respondenten.

De gegevens voor de variabelen in het bestand ISPO95Vla zijn bekomen na zowel meerkeuzevragen als open vragen. Deze laatste komen zowel geschaald (voorbeeld: vraag 64) als volledig open voor.

In onze analyse zullen we gebruik maken van 5 variabelen. We zullen de sociale categorieën geslacht, leeftijd, opleidingsniveau en beroep eerst definiëren (en indien nodig hercoderen) om die daarna te gaan vergelijken met de index die we maakten rond de houding van de respondenten naar immigranten toe. Deze index zullen we gemakkelijkheidhalve verder in deze analyse de index racisme noemen.